DDD 2020

אלפי נרשמים מכל העולם, ביניהם מדענים וקובעי מדיניות סביבתית, ייפגשו ב-16-18 בנובמבר 2020 לשלושה ימים וירטואליים במדבר כדי להאבק במידבור.

מה זה מידבור - ולמה להאבק בו? 

ראיון עם מארגן הכנס פרופ' שמעון רחמילביץ

על מטרות הכנס, התכנים והאתגרים וההזדמנויות במעבר לכנס וירטואלי

לאתר הכנס ולהרשמה היכנסו:

 https://dddconf.org/

מראיין ועורך: ד"ר בוזי רביב

BGU Radio