קורס דיפולמטיה ומדיניות חוץ - דיפלומטיה ודיגיטל - מיכל ואליחי

מטלת סיום בקורס דיפלומטיה ומדיניות חוץ - מרצה פרופ שרון פרדוBGU Radio